Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego.

Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy

Raport przedstawia wyniki pogłębionych analiz dotyczących problemów rynku pracy związanych z kompetencjami personalnymi i społecznymi w układzie etosu pracy. Zarówno badania, jak i codzienna praktyka pokazują, że pracodawcy w tym samym stopniu oczekują od pracowników umiejętności wykonywania konkretnych zadań zawodowych, jak również odpowiedniego stosunku do samej pracy (co ściśle wiąże się to z etosem pracy). Prezentowane opracowanie stanowi próbę analizy tego zjawiska.

W opracowaniu wykorzystano zarówno wyniki badań realizowanych przez podmioty zewnętrzne (m.in. PARP, CBOS), jak również rezultaty własnych (tj. Obserwatorium) projektów. Analiza odnosi się do całego kraju, natomiast dane dla regionu łódzkiego stanowią podstawę do omówienia wybranego studium przypadku.

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony aspektom teoretyczno-metodologicznym wiążącym się z zagadnieniem etosu pracy. W rozdziale drugim rozpatrywana jest kwestia popytu na rynku pracy na kompetencje personalne i społeczne związane z etosem pracy. W rozdziale trzecim omówiono dane charakteryzujące zasoby pracy z punktu widzenia etosu pracy. Całość opracowania pozwala na wskazanie wniosków dotyczących równowagi na rynku pracy w aspekcie kompetencji personalnych i społecznych wiążących się z etosem pracy.

Autor: 
Jakub Stempień, Leszek Kuras
Rok wydania: 
2 011r.