PROJEKT ANALITYCZNO-BADAWCZY „POTRZEBY KADROWE PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” - NA PODSTAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH

Komunikat nr 16 z dnia 2010-02-10
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2009/2010

Informujemy Państwa, iż Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w 2010 r. prowadzi badania, które mają umożliwić uzyskanie wiedzy na temat potrzeb wojewódzkiego rynku pracy.

W tym celu opracowano szczegółową koncepcję przebiegu badania, między innymi metodologię i  narzędzia badawcze. Badanie zostanie przeprowadzone przez nasz Zespół Obserwatorium Rynku Pracy. A współpracę zapewni dwóch partnerów, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi (wykonanie prac ankieterskich) oraz Urząd Statystyczny w Łodzi (pomoc w zakresie doboru próby).

Celem badania jest pozyskanie kluczowych informacji na temat popytu na pracę – zapotrzebowania kadrowego pracodawców województwa łódzkiego, jak również poznanie opinii pracodawców na temat jakości zasobów ludzkich oraz gotowości podejmowania działań w zakresie inwestowania w kapitał ludzki. Chcemy dowiedzieć się jakich absolwentów poszukuje rynek pracy i jakie kwalifikacje zawodowe są najważniejsze dla pracodawców.

Badanie powinno prowadzić do uzyskania odpowiedzi na sześć pytań badawczych:

  • Jakie są plany zatrudnieniowe pracodawców z  regionu w najbliższych dwóch latach?
  • Jakie jest zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o określonychkwalifikacjach i umiejętnościach?
  • Jak pracodawcy oceniają przygotowanie absolwentów roczników 2008 i 2009 do pracy zawodowej?
  • Jakie są doświadczenia pracodawców we współpracy ze szkołami?
  • Czy pracodawcy z województwa łódzkiego inwestują w kapitał ludzki?
  • Jakie są opinie pracodawców z województwa łódzkiego na temat kształcenia modułowego?

Prowadzone działania w  dłuższej perspektywie będą miały wpływ na dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnych pracodawców. Badanie jest także istotne z punktu widzenia identyfikacji tych segmentów zatrudnienia w  regionie, które się dynamicznie rozwijają oraz takich, które mają charakter stagnacyjny. Ma być ono również próbą określenia prognozy zatrudnienia dla regionu łódzkiego (wg poszukiwanych zawodów, także nowych, które mogą się pojawić oraz nowych kwalifikacji).

Głównym źródłem informacji będą dane uzyskane z wypełnionych kwestionariuszy ankiet. W trakcie realizacji badania zostanie zastosowana forma wywiadu bezpośredniego, przeprowadzonego przez ankietera podczas wizyty w zakładzie pracy. Wywiady przeprowadzone będą wśród właścicieli i kierownictwa firm/przedsiębiorstw. Rolę ankieterów będzie pełniła grupa przeszkolonych uczniów III klas Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul.Drewnowska 171 (osoby dorosłe).

Próba zostanie określona na podstawie rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON według aktualnych danych z 2009 roku. Założono, że dla potrzeb określenia próby zastosowane będzie losowanie warstwowe. Warstwy losowania określone zostaną poprzez grupowanie według sekcji oraz przestrzennie (powiaty). W związku z tym wyodrębniono następujące podstawowe kryteria doboru próby: lokalizacja firmy, wielkość podmiotów gospodarczych, ze względu na liczbę zatrudnionych oraz rodzaj działalności (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności).

W wyniku realizacji projektu zostanie opracowany RAPORT prezentujący szczegółowe wyniki badań, zawierający jednocześnie wnioski i rekomendacje dla systemu kształcenia zawodowego. Dodatkowo opracowany zostanie Aneks statystyczny stanowiący uzupełnienie danych wynikających z przeprowadzony badań ankietowych. Raport końcowy prezentujący szczegółowe wyniki badań powinien ukazać się w czerwcu 2010 roku.

Opracowała: 
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: