PROJEKT ANALITYCZNO - BADAWCZY „Analiza internetowych i prasowych ofert pracy”

Komunikat nr 30 z dnia 2010-05-10
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2009/2010

Informujemy Państwa, że w  Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego została wydana publikacja „Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, styczeń – luty 2010”. Materiał został opracowany w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Opracowanie „Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, styczeń – luty 2010” (autor: Leszek Kuras, redakcja i koordynacja: Elżbieta Ciepucha) jest drugim z serii studiów zawierających wyniki analiz, których celem jest określenie najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników oraz sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji na określone stanowiska w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki w  województwie łódzkim. Pierwsze z cyklu opracowanie, które prezentowało wyniki analiz za okres listopad – grudzień 2009 roku, ukazało się na początku lutego bieżącego roku.

Projekt badawczy, którego owocem jest niniejsza publikacja polega na prowadzeniu ustawicznego monitoringu ofert pracy zamieszczanych w portalu internetowym pracuj.pl oraz w Gazecie Praca, czyli poniedziałkowym dodatku do papierowego wydania Gazety Wyborczej. W trakcie trwania projektu, obejmującego okres listopad 2009 – kwiecień 2010, przewidziano wydanie trzech cząstkowych, obejmujących okresy dwumiesięczne raportów. Efektem końcowym projektu będzie natomiast opracowanie zbiorczego raportu obejmującego cały, półroczny okres trwania badania, który będzie zawierał końcowe wnioski i rekomendacje. Tak zaplanowany projekt pozwala na ukazanie aktualnych dla danego okresu oczekiwań pracodawców oraz uchwycenie pewnych trendów, które występują na rynku pracy województwa łódzkiego w dłuższym okresie czasu.

Aktualnie rekomendowane opracowanie oprócz szczegółowych wyników dotyczących dwóch pierwszych miesięcy 2010 roku zawiera także odniesienia porównawcze do pierwszego raportu (obejmującego okres listopad – grudzień 2009), co pozwala na bieżąco uchwycić i analizować określone prawidłowości i tendencje, jakie występują na regionalnym rynku pracy. Zestawienie takie pozwala ponadto, wyodrębnić branże rozwojowe i zastojowe w gospodarce regionu, a tym samym określić zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w dłuższej perspektywie.

W związku z tym, iż analiza ma zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy, obok danych o charakterze statystycznym, które odnoszą się do ogólnej ilości ofert pracy oraz ilości ofert pracy w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki, w opracowaniu znajdziemy informacje dotyczące oczekiwań pracodawców, a także charakteru stawianych przez nich wymagań.

Dzięki rozszerzeniu (w porównaniu z pierwszym etapem analizy) katalogu oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności przyszłych pracowników, możliwe było pełniejsze nakreślenie sylwetki idealnego kandydata do pracy, co stanowi niezwykle cenną informację dla uczniów, doradców zawodowych oraz instytucji odpowiadających za organizowanie systemu kształcenia.

Niniejsze opracowanie, podobnie jak wcześniejsze publikacje Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli wdrażających zmiany w szkolnym systemie kształcenia zawodowego, uczniów i rodziców, a także do wszystkich osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy na temat potrzeb lokalnego 
i regionalnego rynku pracy.

Osoby zainteresowane problematyką rynku pracy serdecznie zapraszamy do nabycia wyżej wymienionej publikacji w siedzibie naszego Centrum.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz

Rodzaj: