OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI WSPARCIEM DLA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I PROGRAMOWANIA POŻĄDANYCH W OBSZARZE EDUKACJI ZMIAN

Komunikat nr 14 z dnia 2010-02-05
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2009/2010

Od dłuższego czasu w Łodzi i  w województwie podkreślano konieczność podjęcia działań, które umożliwią lepsze rozpoznanie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych oraz dostosowanie działań podejmowanych w ramach sektora edukacyjnego do wymagań stawianych przez współczesną gospodarkę.

Aby odpowiedzieć na zmiany zachodzące w edukacji (zwłaszcza zawodowej) wywołane dynamicznymi zmianami w  gospodarce i na rynku pracy Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia Praktycznego podjęło decyzję o poszerzeniu Zespołu do spraw monitorowania rynku pracy w ramach funkcjonującej w Centrum Pracowni Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji i zorganizowanie na bazie tej Pracowni Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Powołanie profesjonalnego OBSERWATORIUM, poprzez dostarczanie właściwych narzędzi, umożliwi bardziej elastyczne reagowanie samorządów i szkolnictwa na potrzeby rynku pracy, stając się istotnym źródłem informacji dla programowania zmian w pożądanych kierunkach kształcenia i dla określania nowych specjalizacji oraz najważniejszych kwalifikacji lub umiejętności oczekiwanych z punktu widzenia pracodawców.

Działania te są istotne z  punktu widzenia projektowanych w Łodzi i regionie dużych zmian w obszarze kształcenia zawodowego, zarówno w kontekście kształcenia szkolnego (ponadgimnazjalne oraz wyższe) jak i ustawicznego. Umożliwią one skorelowanie potrzeb rynku pracy z ofertą szkolnictwa zawodowego, a w dłuższym okresie integrację dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych dziedzin życia, tj. rynku pracy i edukacji.

W myśl naszych założeń ma to być Pracownia, która prowadzić będzie swoją działalność w sposób stały, a  realizowane badania będą miały charakter cykliczny, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych stosowanych rozwiązań metodologicznych (to jest jej zaleta). Już obecnie Obserwatorium (funkcjonujące od listopada 2009 r.) kontynuuje działania podejmowane przez Pracownię Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji, po to aby odpowiedzieć na zmiany zachodzące w obszarze edukacji.

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zakończono obecnie wszystkie prace o charakterze organizacyjno-projektowym, związane z  opracowaniem i wdrożeniem szczegółowej koncepcji funkcjonowania nowej Pracowni. Tak więc nasze Obserwatorium (w pięcioosobowym składzie) rozpoczęło już swoją właściwą działalność dla potrzeb prowadzenia systematycznego i kompleksowego monitoringu zmian na rynku pracy i w obszarze edukacji zarówno szkolnej jak i ustawicznej.

Nasze działania w ogólnym zarysie będą obejmowały:

  • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań (także prac w terenie) i analiz sytuacji i zmian na lokalnym/regionalnym rynku pracy pod kątem potrzeb szeroko rozumianej edukacji, między innymi: w zakresie przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów/branż/sektorów, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kompetencji oraz usług szkoleniowych;
  • wypracowywanie wniosków i przedstawianie rekomendacji dla programistów kształcenia zawodowego w Łodzi i w regionie.

Obserwatorium ma w swoich planach działania określone na lata 2010-2014, które będą zmierzać do integracji podażowej i popytowej strony rynku pracy w Łodzi i regionie. 
O tych działaniach i wynikach wszystkich naszych prac o charakterze analityczno-badawczym będziemy informować na bieżąco poprzez publikację raportów, artykułów i stronę internetową.

Naszym zdaniem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji może być doskonałym bankiem informacji o potrzebach rynku pracy i może przyczynić się do weryfikacji programów kształcenia oraz lepszego przygotowania młodzieży do wyboru dalszej własnej ścieżki kształcenia, a w przyszłości także zawodu zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Tym samym Obserwatorium staje się podstawowym źródłem informacji dla potrzeb doradztwa zawodowego. Prezentacja wyników badań i analiz wskazujących na brak zapotrzebowania na lokalnym/wojewódzkim rynku pracy na określone zawody (kwalifikacje) i z drugiej strony pokazująca zapotrzebowanie na inne zawody (kwalifikacje), powinna tym samym przyczynić się do lepszej alokacji młodzieży na rynku edukacyjnym a w konsekwencji na rynku pracy.

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP zamierza podjąć cykl spotkań, zwłaszcza dla przedstawicieli różnego typu szkół i innych instytucji edukacyjnych oraz przedsiębiorców, na których zaprezentuje wyniki zrealizowanych analiz i  badań oraz wypracowanych prognoz. Wszystkie powyższe działania mają służyć włączeniu partnerów lokalnych w działania służące poprawie systemu kształcenia zawodowego, a co za tym idzie zwiększenia potencjału rozwojowego samych przedsiębiorstw.

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich lokalnych partnerów społecznych do ścisłej współpracy z naszym Obserwatorium Rynku Pracy i do udziału w realizacji różnych interesujących oraz ważnych dla edukacji regionalnej projektów i przedsięwzięć.

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z Zespołem Obserwatorium w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Opracowała: 
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: