NOWOŚCI WYDAWNICZE Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z dziedziny monitorowania rynku pracy

Komunikat nr 18 z dnia 2010-02-23
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2009/2010

Informujemy Państwa, że aktualnie w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zostały wydane dwie publikacje z obszaru rynku pracy. Materiały zostały opracowane w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

W pierwszym opracowaniu „Edukacja, gospodarka i rynek pracy w województwie łódzkim” (autor: Leszek Kuras, redakcja i koordynacja: Elżbieta Ciepucha) omówiono wyniki przeprowadzonej analizy, która miała na celu rozpoznanie trzech tytułowych obszarów i ukazanie związków jakie zachodzę między nimi. Zaprezentowano:

  • zmiany w gospodarce i stan bezrobocia w  województwie łódzkim,
  • dynamikę zmian w strukturze bezrobocia w  województwie łódzkim według Polskiej Klasyfikacji Działalności w latach 2007-2009,
  • dynamikę zmian w strukturze bezrobocia według zawodów w województwie łódzkim na tle kraju – a zmiany w  edukacji,
  • wnioski końcowe – w odniesieniu do przewidywanych i koniecznych zmian w edukacji.

Przeprowadzona analiza, zawierająca diagnozę gospodarki i edukacji w kontekście potrzeb wojewódzkiego rynku pracy, dotyczy stanu na koniec listopada 2009 roku. Została opracowana w oparciu o dostępne aktualne dane statystyki publicznej i uzupełniona o dane dodatkowo pozyskane od naszych partnerów (Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Będzie ona stanowiła punkt wyjścia dla kolejnych pogłębionych - z punktu widzenia wybranych obszarów - analiz prowadzonych w ramach Obserwatorium Rynku Pracy.

W drugim opracowaniu „Analiza internetowych i prasowych ofert pracy” (autor: Leszek Kuras, redakcja i  koordynacja: Elżbieta Ciepucha) zawarto wyniki przeprowadzonej analizy, której celem było sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o  rekrutacji na określone stanowiska w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki w województwie łódzkim w listopadzie i grudniu 2009 roku. Ponadto analiza koncentruje się na określeniu najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników.

W ramach tego projektu badawczego prowadzony jest ustawiczny monitoring ofert pracy zamieszczanych w portalu internetowym pracuj.pl oraz w Gazecie Praca, poniedziałkowym dodatku do Gazety Wyborczej (wydanie papierowe), w odniesieniu do województwa łódzkiego. Oferty pracy są badane w przekroju kwalifikacyjno-zawodowym. Na tym przykładzie chcemy pokazać jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy.

Projekt rozpoczął się z  początkiem listopada 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na koniec kwietnia 2010 roku. W tym czasie planuje się realizację i prezentację trzech cząstkowych, obejmujących okresy dwumiesięczne, raportów oraz raport zbiorczy, uwzględniający dane uzyskane w całym analizowanym okresie. Dzięki rozbiciu badania na trzy części, możliwe będzie w raporcie końcowym, w  którym będą prezentowane wnioski dotyczące całego analizowanego okresu (sześciu miesięcy), uchwycenie pewnych prawidłowości i trendów, które występują na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

Obydwa opracowania są adresowane do dyrektorów i nauczycieli wdrażających zmiany w szkolnym systemie kształcenia zawodowego, a także do wszystkich osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy na temat potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz programistów kształcenia zawodowego.

Osoby zainteresowane problematyką rynku pracy serdecznie zapraszamy do nabycia wyżej wymienionych publikacji w siedzibie naszego Centrum.

Opracowała: 
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: