„POTRZEBY KADROWE PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ

Komunikat nr 35 z dnia 2010-06-08
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2009/2010

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje w 2010 roku projekt analityczno-badawczy „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego”. Projekt ten jest wdrażany we współpracy z partnerami: Urzędem Statystycznym w Łodzi oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi.

Celem głównym projektu jest pozyskanie informacji na temat rozmiarów i struktury popytu na pracę w województwie łódzkim.[1] Podstawą źródłową jest materiał pozyskany w badaniu ankietowym wykonanym w lutym 2010 roku wśród pracodawców z regionu. Swoim zakresem badanie objęło grupę 373 firm z terenu województwa. Próba miała charakter reprezentatywny i została wylosowana z rejestru REGON przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • lokalizacja firmy (miasto Łódź versus pozostały obszar województwa łódzkiego),
 • przynależność do sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007,
 • wielkość zatrudnienia (według standardów statystyki publicznej).

Badanie objęło w pierwszym rzędzie podmioty sektora prywatnego (78,5%). W próbie uwzględniono przede wszystkim firmy należące do sektora MŚP (94,9%, w tym mikroprzedsiębiorstwa: 49,8% oraz podmioty zlokalizowane na terenie powiatu miasto Łódź (76,7%). Najwięcej było firm usługowych (38,4%), handlowych (15,5%), handlowo-usługowych (15,0%) oraz produkcyjno-handlowych (10,7%). Większość z  nich prowadziła działalność nastawioną na rynek lokalny (52,1%) lub regionalny (14,2%).

Dzięki realizacji projektu możliwe było pozyskanie wiedzy w następujących obszarach:

 • plany zatrudnieniowe pracodawców z regionu w latach 2010-2011,
 • zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach, umiejętnościach,
 • ocena przygotowania absolwentów roczników 2008 i 2009 do pracy zawodowej,
 • doświadczenia pracodawców we współpracy ze szkołami,
 • inwestowanie pracodawców z województwa łódzkiego w kapitał ludzki,
 • opinie pracodawców z województwa łódzkiego na temat kształcenia modułowego.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY WYBRANE WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ

Wyniki badania wskazują, że pracodawcy z  województwa łódzkiego poszukują głównie pracowników reprezentujących następujące grupy zawodowe:

 • specjaliści,
 • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
 • pracownicy usług osobistych i sprzedawcy,
 • technicy i inny średni personel.

Pracodawcy deklarowali gotowość zatrudnienia w latach 2010-2011 przede wszystkim: szwaczek (oraz hafciarek i pokrewnych), sprzedawców, pielęgniarek, kierowców samochodów osobowych, magazynierów, specjalistów ds. zastosowań informatyki, robotników budowlanych, nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, kelnerów, techników logistyków oraz księgowych.

W dalszej kolejności zgłaszano zapotrzebowanie m.in. na: nauczycieli (przedszkoli oraz przedmiotów zawodowych technicznych), lekarzy, inżynierów geodetów, inżynierów budownictwa, handlowców, techników ogrodników, techników mechaników, ślusarzy, operatorów urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych, operatorów koparek i zwałowarek, fryzjerów, farmaceutów, architektów, tech. informatyków, cieśli i stolarzy budowlanych, monterów instalacji wodociągowych i  kanalizacyjnych oraz kucharzy

 • Najważniejsze kryteria rekrutacyjne w firmach z województwa łódzkiego to:
 • solidność i zaangażowanie w pracy (12,8% ogółu wskazań),
 • umiejętności specjalistyczne dla danego zawodu (9,8%),
 • dyspozycyjność (8,9%),
 • uczciwość i lojalność (8,9%),
 • wykształcenie - kwalifikacje (kierunkowe) (8,7%),
 • samodzielność (8,4%),
 • kultura osobista (7,8%),
 • dobry stan zdrowia (6,3%),
 • skłonność do uczenia się i aktualizowania wiedzy (5,5%),
 • umiejętność współpracy w grupie (5,2%).

Ponadto pracodawcy zgłaszali zapotrzebowanie na następujące kwalifikacje i umiejętności pracowników:

 • doświadczenie zawodowe (13,2% ogółu wskazań),
 • uprawnienia do wykonywania danego zawodu (10,9%),
 • znajomość języków obcych (10,8%),
 • umiejętności praktyczne w danym zawodzie (10,6%),
 • obsługa urządzeń i maszyn (7,1%),
 • obsługa komputera (5,6%),
 • znajomość i wykorzystanie nowoczesnych technologii (5,3%).

Szczegółowe informacje na temat projektu „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego” można uzyskać w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Opracował: 
Jakub Stempień
Specjalista ds. badań i analiz

Rodzaj: